观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

远忆荷花浦,爱飞谁吟杜若洲?###yuǎn yì hé huā pǔ ,shuí yín dù ruò zhōu  ?

千峰百嶂宜州路。天黯淡、爱飞知人去。晓别吾家黄叔度。弟兄华发,爱飞远山修水,异日同归处。###qiān fēng bǎi zhàng yí zhōu lù 。tiān àn dàn 、zhī rén qù 。xiǎo bié wú jiā huáng shū dù 。dì xiōng huá fā ,yuǎn shān xiū shuǐ ,yì rì tóng guī chù 。樽罍饮散长亭暮。别语缠绵不成句。已断离肠能几许。水村山馆,爱飞夜阑无寐,爱飞听尽空阶雨。###zūn léi yǐn sàn zhǎng tíng mù 。bié yǔ chán mián bú chéng jù 。yǐ duàn lí cháng néng jǐ xǔ 。shuǐ cūn shān guǎn ,yè lán wú mèi ,tīng jìn kōng jiē yǔ 。

爱在飞_亲朋-金币-回收出售

天南游客。甚而今 、爱飞却送君南国。薰风万里无限 ,爱飞吟蝉暗续,离情如织。秣马脂车,去即去、多少人惜。为惠爱、烟惨云山,送两城愁作行色。###tiān nán yóu kè 。shèn ér jīn 、què sòng jun1 nán guó 。xūn fēng wàn lǐ wú xiàn ,yín chán àn xù ,lí qíng rú zhī 。mò mǎ zhī chē ,qù jí qù 、duō shǎo rén xī  。wéi huì ài 、yān cǎn yún shān ,sòng liǎng chéng chóu zuò háng sè 。飞帆过、爱飞浙西封城。到秋深、爱飞且舣荷花泽。就船买得鲈鳜 ,新谷破、雪堆香粒。此兴谁同,须记东秦,有客相忆。愿听了、一阕歌声,醉倒拚今日。###fēi fān guò 、zhè xī fēng chéng 。dào qiū shēn 、qiě yǐ hé huā zé 。jiù chuán mǎi dé lú guì ,xīn gǔ pò 、xuě duī xiāng lì 。cǐ xìng shuí tóng ,xū jì dōng qín ,yǒu kè xiàng yì 。yuàn tīng le 、yī què gē shēng ,zuì dǎo pīn jīn rì  。醱醅初熟。竞看九日、爱飞西风弄寒菊。姝子新妆,爱飞向晓淡黄千簇。清香闹处君须住,掺盈头 、醉乡相逐 。马台欢笑,龙山纵逸,佳话重绪。共尽日、登临未足。更休问明年 ,浮世荣辱。难得良辰 ,鬓发见秋尤绿。且邀月照金尊上,近人寒 、如对飞瀑。宴归还趁人来,茱萸佩垂红玉 。###pō pēi chū shú 。jìng kàn jiǔ rì 、xī fēng nòng hán jú 。shū zǐ xīn zhuāng ,xiàng xiǎo dàn huáng qiān cù 。qīng xiāng nào chù jun1 xū zhù ,chān yíng tóu 、zuì xiāng xiàng zhú  。mǎ tái huān xiào ,lóng shān zòng yì ,jiā huà zhòng xù 。gòng jìn rì 、dēng lín wèi zú 。gèng xiū wèn míng nián ,fú shì róng rǔ 。nán dé liáng chén ,bìn fā jiàn qiū yóu lǜ 。qiě yāo yuè zhào jīn zūn shàng ,jìn rén hán 、rú duì fēi bào 。yàn guī hái chèn rén lái ,zhū yú pèi chuí hóng yù 。

爱在飞_亲朋-金币-回收出售

爱飞红旗高举。飞出深深杨柳渚。鼓击春雷。直破烟波远远回。欢声震地。惊退万人争战气。金碧楼西。衔得锦标第一归 。###hóng qí gāo jǔ 。fēi chū shēn shēn yáng liǔ zhǔ 。gǔ jī chūn léi 。zhí pò yān bō yuǎn yuǎn huí 。huān shēng zhèn dì 。jīng tuì wàn rén zhēng zhàn qì 。jīn bì lóu xī 。xián dé jǐn biāo dì yī guī 。少年看花双鬓绿。走马章台管弦逐。而今老更惜花深,爱飞终日看花看不足。坐中美女颜如玉。为我一歌金缕曲。归时压得帽檐欹,爱飞头上春风红簌簌。###shǎo nián kàn huā shuāng bìn lǜ 。zǒu mǎ zhāng tái guǎn xián zhú 。ér jīn lǎo gèng xī huā shēn ,zhōng rì kàn huā kàn bú zú 。zuò zhōng měi nǚ yán rú yù 。wéi wǒ yī gē jīn lǚ qǔ 。guī shí yā dé mào yán yī ,tóu shàng chūn fēng hóng sù sù 。

爱在飞_亲朋-金币-回收出售

梅霖初歇。乍绛蕊海榴,爱飞争开时节。角黍包金,爱飞香蒲切玉,是处玳筵罗列。斗巧尽输年少,玉腕彩丝双结。舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。###méi lín chū xiē 。zhà jiàng ruǐ hǎi liú ,zhēng kāi shí jiē 。jiǎo shǔ bāo jīn ,xiāng pú qiē yù ,shì chù dài yàn luó liè 。dòu qiǎo jìn shū nián shǎo ,yù wàn cǎi sī shuāng jié 。yǐ cǎi fǎng ,kàn lóng zhōu liǎng liǎng ,bō xīn qí fā 。

奇绝。难画处,爱飞激起浪花,爱飞飞作湖间雪。画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻 。望中水天日暮,犹见朱帘高揭。归棹晚 ,载荷花十里,一钩新月。###qí jué 。nán huà chù ,jī qǐ làng huā ,fēi zuò hú jiān xuě  。huà gǔ xuān léi ,hóng qí shǎn diàn ,duó bà jǐn biāo fāng chè 。wàng zhōng shuǐ tiān rì mù ,yóu jiàn zhū lián gāo jiē 。guī zhào wǎn ,zǎi hé huā shí lǐ ,yī gōu xīn yuè 。当歌对酒,爱飞如痴如梦,爱飞欲笑啼痕先落。二十年前,欢娱一醉,不忍思量着。衾寒枕冷,不教孤另 ,不是自家情薄。枉将心、千尤万殢,算应殢著 。###dāng gē duì jiǔ ,rú chī rú mèng ,yù xiào tí hén xiān luò  。èr shí nián qián ,huān yú yī zuì ,bú rěn sī liàng zhe 。qīn hán zhěn lěng ,bú jiāo gū lìng ,bú shì zì jiā qíng báo 。wǎng jiāng xīn 、qiān yóu wàn tì ,suàn yīng tì zhe 。

爱飞阳和初布。入萼春红才半露。暖律潜催。与占百花头上开。###yáng hé chū bù 。rù è chūn hóng cái bàn lù 。nuǎn lǜ qián cuī 。yǔ zhàn bǎi huā tóu shàng kāi 。爱飞香英微吐。折赠一枝人已去。杨柳贪眠。不道春风已暗传。###xiāng yīng wēi tǔ 。shé zèng yī zhī rén yǐ qù 。yáng liǔ tān mián 。bú dào chūn fēng yǐ àn chuán 。

不比江梅粉作华。天香肯作俗香夸。高悬蜡蓓蜂房密,爱飞遍挂金钟雁字斜。###bú bǐ jiāng méi fěn zuò huá 。tiān xiāng kěn zuò sú xiāng kuā 。gāo xuán là bèi fēng fáng mì ,爱飞biàn guà jīn zhōng yàn zì xié 。侵月影,爱飞上窗纱。中央颜色自仙家。玉人插向乌云畔,爱飞浑似灵犀正透芽。###qīn yuè yǐng ,shàng chuāng shā 。zhōng yāng yán sè zì xiān jiā 。yù rén chā xiàng wū yún pàn ,hún sì líng xī zhèng tòu yá 。

Copyright © 2020 Powered by 豆薯电影网   sitemap

回顶部