观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

风高木落。壮心万里空回薄 。振衣待把尘埃濯。声里斜阳,女神孤起戍楼角。###fēng gāo mù luò 。zhuàng xīn wàn lǐ kōng huí báo 。zhèn yī dài bǎ chén āi zhuó 。shēng lǐ xié yáng ,女神gū qǐ shù lóu jiǎo 。

红约腕 ,女神绿侵衣。愿祝届期颐 。花间妙语欲无诗。一年歌一词。###hóng yuē wàn ,女神lǜ qīn yī 。yuàn zhù jiè qī yí 。huā jiān miào yǔ yù wú shī 。yī nián gē yī cí 。江南春色,女神算来是、女神多少胜游清赏。妖冶廉纤,只做得,飞鸟向人偎傍。地_天开,精神朗慧,到底还京样。人家小语,一声声近清唱。###jiāng nán chūn sè ,suàn lái shì 、duō shǎo shèng yóu qīng shǎng 。yāo yě lián xiān ,zhī zuò dé ,fēi niǎo xiàng rén wēi bàng 。dì _tiān kāi  ,jīng shén lǎng huì ,dào dǐ hái jīng yàng 。rén jiā xiǎo yǔ ,yī shēng shēng jìn qīng chàng 。

女神跟我走_91y-官方-上分

因念旧日山城 ,女神个人如画,女神已作中州想。邓禹笑人无限也,冷落不堪惆怅。秋水双明,高山一弄 ,著我些悲壮。南徐好住,片帆有分来往。###yīn niàn jiù rì shān chéng ,gè rén rú huà ,yǐ zuò zhōng zhōu xiǎng 。dèng yǔ xiào rén wú xiàn yě ,lěng luò bú kān chóu chàng 。qiū shuǐ shuāng míng ,gāo shān yī nòng ,zhe wǒ xiē bēi zhuàng 。nán xú hǎo zhù ,piàn fān yǒu fèn lái wǎng 。驾扁舟,女神冲剧暑。千里江上去。夜宿晨兴,女神一一旧时路 。百年忘了旬头,被人馋破 ,故纸里、是争雄处。||1111怎生诉。欲待细与分疏,其如有凭据。包里生鱼,活底怎遭遇。相逢樽酒何时,征衫容易,君去也、自家须住。###jià biǎn zhōu ,chōng jù shǔ 。qiān lǐ jiāng shàng qù 。yè xiǔ chén xìng ,yī yī jiù shí lù  。bǎi nián wàng le xún tóu  ,bèi rén chán pò ,gù zhǐ lǐ 、shì zhēng xióng chù 。||1111zěn shēng sù 。yù dài xì yǔ fèn shū ,qí rú yǒu píng jù 。bāo lǐ shēng yú ,huó dǐ zěn zāo yù 。xiàng féng zūn jiǔ hé shí ,zhēng shān róng yì ,jun1 qù yě 、zì jiā xū zhù 。修竹更深处。映帘栊、女神清阴障日,女神坐来无暑。水激泠泠如何许。跳碎危栏玉树。都不系、人间朝暮。东阁少年今老矣,况樽中有酒嫌推去。犹著我,名流语。###xiū zhú gèng shēn chù 。yìng lián lóng 、qīng yīn zhàng rì ,zuò lái wú shǔ 。shuǐ jī líng líng rú hé xǔ 。tiào suì wēi lán yù shù 。dōu bú xì 、rén jiān cháo mù 。dōng gé shǎo nián jīn lǎo yǐ ,kuàng zūn zhōng yǒu jiǔ xián tuī qù 。yóu zhe wǒ ,míng liú yǔ 。

女神跟我走_91y-官方-上分

大家绿野陪容与。算等闲、女神过了薰风,女神又还商素 。手弄柔条人健否。犹忆当时雅趣。恩未报、恐成辜负。举目江河休感涕,念有君如此何愁虏。歌未罢,谁来舞。###dà jiā lǜ yě péi róng yǔ  。suàn děng xián 、guò le xūn fēng ,yòu hái shāng sù 。shǒu nòng róu tiáo rén jiàn fǒu 。yóu yì dāng shí yǎ qù 。ēn wèi bào 、kǒng chéng gū fù 。jǔ mù jiāng hé xiū gǎn tì ,niàn yǒu jun1 rú cǐ hé chóu lǔ 。gē wèi bà ,shuí lái wǔ 。手捻黄花还自笑。笑比渊明 ,女神莫也归来早。随世功名浑草草。五湖却共繁华老。###shǒu niǎn huáng huā hái zì xiào 。xiào bǐ yuān míng ,女神mò yě guī lái zǎo 。suí shì gōng míng hún cǎo cǎo 。wǔ hú què gòng fán huá lǎo 。

女神跟我走_91y-官方-上分

冷淡家生冤得道。旖旎妖娆,女神春梦如今觉。管个岁华须到了。此花之后花应少。###lěng dàn jiā shēng yuān dé dào 。yǐ nǐ yāo ráo ,女神chūn mèng rú jīn jiào  。guǎn gè suì huá xū dào le 。cǐ huā zhī hòu huā yīng shǎo 。

曾洗乾坤 ,女神问何事、女神雄图顿屈。试著眼、阶除当下,又添英物。北向争衡幽愤在,南来遗恨狂酋失。算凄凉部曲几人存,三之一。###céng xǐ qián kūn  ,wèn hé shì 、xióng tú dùn qū 。shì zhe yǎn 、jiē chú dāng xià ,yòu tiān yīng wù 。běi xiàng zhēng héng yōu fèn zài ,nán lái yí hèn kuáng qiú shī 。suàn qī liáng bù qǔ jǐ rén cún ,sān zhī yī 。淮南路 ,女神楚江分。离尊相属更论文。明朝一棹人千里,女神多少红愁与翠颦。###huái nán lù ,chǔ jiāng fèn 。lí zūn xiàng shǔ gèng lùn wén 。míng cháo yī zhào rén qiān lǐ ,duō shǎo hóng chóu yǔ cuì pín  。

雪堂迁客 。不得文章力。赋写曹刘兴废 ,女神千古事、女神泯陈迹。###xuě táng qiān kè 。bú dé wén zhāng lì 。fù xiě cáo liú xìng fèi  ,qiān gǔ shì 、mǐn chén jì 。望中矶岸赤 。直下江涛白。半夜一声长啸,女神悲天地、女神为予窄 。###wàng zhōng jī àn chì 。zhí xià jiāng tāo bái 。bàn yè yī shēng zhǎng xiào ,bēi tiān dì 、wéi yǔ zhǎi 。

枉道黉堂是冷官。深深青琐锁青鸾。新诗自得清歌举 ,女神和气都消永夜寒。###wǎng dào hóng táng shì lěng guān 。shēn shēn qīng suǒ suǒ qīng luán 。xīn shī zì dé qīng gē jǔ ,女神hé qì dōu xiāo yǒng yè hán 。花态净,女神酒杯宽。燕娇莺巧有余欢。不因客里东阳瘦,女神好把西江一吸干。###huā tài jìng ,jiǔ bēi kuān 。yàn jiāo yīng qiǎo yǒu yú huān 。bú yīn kè lǐ dōng yáng shòu ,hǎo bǎ xī jiāng yī xī gàn 。

Copyright © 2020 Powered by 豆薯电影网   sitemap

回顶部